Samen creëren we visuele magie!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “voorwaarden”) van Elsie Roymans photo – video – design, hierna genoemd “Elsie Roymans”, gevestigd te Leemstraat 11, 2340 Beerse, België met ondernemingsnummer 0686.531.257, zijn van toepassing op alle offertes, prestaties, overeenkomsten en facturen van Elsie Roymans en de klant (hierna “klant”), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen. De voorwaarden worden aan de klant bij het aangaan van de contractuele relatie ter kennis gebracht. Zijn de voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

1.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door Elsie Roymans. De klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op online webpagina of via link, dan wel schriftelijk bijgevoegd bij de communicatie. De klant kan op eerste verzoek per mail aan hello@elsieroymans.com een exemplaar nogmaals ontvangen.

1.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.4 Elsie Roymans kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De versie van de voorwaarden die in voege was op het moment van de bestelling of aanvaarding van een offerte blijft voor de hieruit voortvloeiende opdracht van toepassing.

2. Prijsoffertes en bestellingen

2.1 De door Elsie Roymans gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum, en slechts voor zover de vermelde prijzen redelijkerwijze correct verondersteld kunnen worden. Na 30 dagen hebben zij een louter informatieve waarde.

2.2 Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Alle taksen en belastingen vallen ten laste van de klant. Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft Elsie Roymans het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

2.3 Zolang de prijsofferte niet is aanvaard, reserveert Elsie Roymans zich het recht deze te herzien. Elsie Roymans is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Elsie Roymans daaraan niet gebonden. Enkel aanvaarde schriftelijke offertes zijn bindend.

2.4 Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de offerte erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de offerte met de daarbij horende voorwaarden staat. Elke bestelling door de klant verbindt de klant. Elsie Roymans zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de klant indien Elsie Roymans uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling.

2.5 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elsie Roymans niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot van 25% van het totaalbedrag van de opdracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.

2.7 Prijsvermeldingen in prijslijsten, op de website of op andere media zijn louter indicatief en hebben geen bindend karakter.

2.8 Elsie Roymans kan op ieder moment het tarief verhogen indien haar bedrijfsvoering dit noodzakelijk vindt.

2.9 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten Elsie Roymans geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.10 Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

2.11 Elsie Roymans heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever/klant kan Elsie Roymans niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Elsie Roymans staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

3. Annulering – ontbinding van de overeenkomst

3.1 De annulatie van een bestelling/ overeenkomst door de klant is mogelijk zolang Elsie Roymans haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat, noch kosten heeft voorgeschoten aan haar toeleveranciers en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag van de opdracht, zonder gehoudenheid van Elsie Roymans om enige schade aan te tonen. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven door Elsie Roymans.

3.2 Bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal de klant alle door Elsie Roymans verleende diensten betalen alsook een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag dat Elsie Roymans nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, zonder gehoudenheid van Elsie Roymans om enige schade aan te tonen en onverminderd het recht van Elsie Roymans om hogere werkelijk geleden schade aan te tonen.

3.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Elsie Roymans gerechtigd is de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen, middels een aangetekend schrijven aan de klant met uitwerking op datum van verzending en zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen, in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert en bij niet-betaling van één of meer facturen op hun vervaldag door de klant.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Elsie Roymans voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  Elsie Roymans het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de klant en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen.

5.2 Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 150 euro per factuur.

5.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de klant, met een minimum verschuldigde schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van elke factuur.

5.4 Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft Elsie Roymans het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen en wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar door Elsie Roymans.

5.5 De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Elsie Roymans.

6. Klachten

6.1 Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Elsie Roymans. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

6.2 De klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat Elsie Roymans een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij Elsie Roymans daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

6.3 Alle geleverde producten en diensten worden geacht te zijn aanvaard door de klant vanaf de levering, behoudens protest zoals hierna vermeld. Zichtbare gebreken waarover de klant geen opmerkingen maakte op het ogenblik van de levering, worden geacht door de klant te zijn aanvaard.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Alle prestaties van Elsie Roymans zijn middelenverbintenissen.

7.2 Elsie Roymans is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Elsie Roymans is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bijvoorbeeld website) plaatst.

7.3 De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen en zal Elsie Roymans vrijwaren voor elke vordering van derden.

7.4 Elsie Roymans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Elsie Roymans zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Elsie Roymans of een aangestelde.

7.5 De aansprakelijkheid van Elsie Roymans met betrekking tot aan de klant geleverde diensten, na klacht conform art. 6.1, is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de prestatie zonder enig recht van de klant op een andere schadevergoeding, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Elsie Roymans.

7.6 De totale aansprakelijkheid van Elsie Roymans zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Elsie Roymans werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7 Wat de diensten afkomstig van toeleveranciers betreft, aanvaardt Elsie Roymans geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de toeleveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8. Overmacht

8.1 Elsie Roymans is niet aansprakelijk voor een vertraging, verhindering, herleiding of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht en geven haar het recht om haar verbintenissen op te schorten.

8.2 Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan een ononderbroken periode van negentig (90) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is.

8.3 Reeds geleverde prestaties door Elsie Roymans tot aan het moment van overmacht worden aangerekend aan de klant.

8.4 Voorbeelden van situaties van overmacht zijn, doch niet limitatief: oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, terreurdaden, stakingen of sociale conflicten, overheidsmaatregelen genomen in het algemeen belang of de volksgezondheid, …

9. Intellectueel eigendom en auteursrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Elsie Roymans en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Elsie Roymans of diens leveranciers. 

9.2 De levering van producten en diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 

9.3 De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. 

9.4 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elsie Roymans de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

10. Dataprotectie en privacy

10.1 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

10.2 Elsie Roymans respecteert het recht op privacy van zijn klanten en gebruikers conform de vigerende Belgische, Europese en internationale wetgeving. Alle gegevens van natuurlijke personen door Elsie Roymans verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens de privacy policy, die u op de website Privacy Policy | Elsie Roymans van Elsie Roymans kunt terugvinden.

11. Referentie en portfolio

11.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door Elsie Roymans voor de klant gerealiseerde resultaat wordt opgenomen in het portfolio van Elsie Roymans en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

12. Google analytics

12.1 www.elsieroymans.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van www.elsieroymans.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google.

U treft het privacy beleid van Elsie Roymans aan op de website Privacy Policy | Elsie Roymans .

12.2 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Elsie Roymans heeft hier geen invloed op. Elsie Roymans heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13. Nieuwsbrief

13.1 Klanten worden niet automatisch ingeschreven op een nieuwsbrief maar dienen zichzelf aan te melden indien van toepassing. Klanten die de nieuwsbrief, promoties of aankondigingen niet meer wensen te ontvangen kunnen zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief. Indien de klant of bezoeker hierbij hulp zou wensen, kan hij een verzoek richten aan hello@elsieroymans.com  dat binnen zo kort mogelijk tijd na ontvangst van het verzoek zal worden behandeld.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Elke betwisting of rechtsvordering die verband houdt met de uitvoering van huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

Versie 16/07/2023 – Elsie Roymans photo – video – design

error: Content is protected !!